file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Stadgar

 • Kvinnliga ingenjörs- och arkitektsällskapet (KVIST) är ett nätverk med huvudsyfte att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörs- och arkitektyrken. Nätverket fungerar som ett diskussionsforum och är en länk mellan kvinnliga studenter och redan aktivt arbetande ute i arkitekt- och ingenjörsbranschen

  • Locka fler kvinnor till arkitekt- och ingenjörsbranschen.
  • Hjälpa och stötta redan yrkesverksamma kvinnor inom arkitekt- 
och ingenjörsbranschen för att de ska utvecklas.

 • Nätverket KVIST riktar sig till kvinnor som har planer på att börja studera eller redan studerar till ingenjör eller arkitekt och till de som redan är yrkesverksamma inom branschen. Krav för accepterat medlemskap:

  • Kvinnliga studenter med ingenjörs-/högskole-/universitetsutbildning (minst 3 år) främst med inriktning mot samhällsbyggnad och industri.
  • Yrkesverksamma kvinnor inom arkitekt- och ingenjörsindustrin (ej krav på utbildning).

  Ansökan om medlemskap sker via KVIST:s medlemssida på LinkedIn (www.linkedin.com/groups/8423835) och medlemskap accepteras eller nekas av administratörer för nätverket (gruppen). Det finns ingen gräns i medlemsantal.

 • Varje medlem väljer att delta/ingå i nätverket till det att medlemmen själv väljer att utträda på eget initiativ. Detta görs genom att medlemmen själv går ur gruppen på LinkedIn.

  KVIST:s styrelse har rätt att utesluta medlemmar utifrån följande grunder och behöver inte motivera sitt beslut:

  • Störande eller förargelseväckande beteende.
  • Inte uppfyller utsatta krav för medlemskap.

 • KVIST:s mentorprogram: Genomförs en gång per år i olika studentstäder runt om i landet. Ingenjörs- och arkitektstudenter väljs ut genom en ansökningsprocess och tilldelas varsin mentor från konsultkoncernen Projektengagemang. I nätverket ger de erfarna mentorerna stöd, råd och tips från verkligheten redan långt innan de unga kvinnorna ska ge sig ut i arbetslivet som nyblivna arkitekter eller ingenjörer.

  KVIST:s studentseminarium: Seminarium för studenter på olika orter runt om i Sverige som anordnas av Projektengagemang.

  KVIST:s yrkesseminarium: Seminarium för yrkesverksamma på olika orter runt om i Sverige som anordnas av Projektengagemang.

 • Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar förväntas delta på styrelsemöten (kvartalsvis) samt fungera som en stödfunktion för nätverkets medlemmar och mentorer. Styrelse och suppleanter väljs för sitt uppdrag under ett år. Ny styrelse väljs vid den årliga nätverksstämman då befintlig styrelse föreslår nya ledamöter och suppleanter.

 • Kallelse till nätverksstämma skall ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast sju dagar före extra stämma via skriftligt meddelande. Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande och sekreterare.
  2. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
  3. Styrelsens årsberättelse och planer för kommande år.
  4. Presentation av ny ordförande för styrelsen.
  5. Presentation av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
  6. Godkännande av ny, föreslagen styrelse.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Övrigt.

 • För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgiftslagen, PUL, har ersatts med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvarig måste kunna tillgodose. På grund av bland annat detta har vi tagit fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här för att läsa våra riktlinjer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Linda Lönneberg, ordförande KVIST
  Tel: +46 10-516 03 97
  E-post: linda.lonneberg@pe.se